• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Microgreen

-40%
32,214  53,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
32,214  53,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
66,643  111,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,000  133,286 
Khuyến mãi kết thúc