• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Microgreen

-35%
72,214  111,071 
Khuyến mãi kết thúc
-60%
74,857  187,143 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc
-35%
86,643  133,286 
Khuyến mãi kết thúc