Hạt giống nông nghiệp

146,000 
272,000 
281,429 
1,520,000